บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPE)

กว่า 20 ปี กลุ่มบริษัทในเครือปิโตรพลัส เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจปิโตรเคมีและการจัดการด้านพลังงานซึ่งทางบริษัท
ในเครือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท
ชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทในเครือปิโตรพลัส
มีทุนจดทะเบียนรวมมากกว่า 100 ล้านบาท และมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน จึงมีบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ภายใต้นวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของคู่ค้าตลอดไป

กว่า 20 ปี กลุ่มบริษัทในเครือปิโตรพลัส เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจปิโตรเคมีและการจัดการด้านพลังงานซึ่งทางบริษัทในเครือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทในเครือปิโตรพลัส มีทุนจดทะเบียนรวมมากกว่า 100 ล้านบาท และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จึงมีบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้นวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของคู่ค้าตลอดไป

CERAMIC COATING

วัสดุเคลือบผิวสะท้อนความร้อน

CERAMIC COATING ถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยอนุภาคเซรามิก ซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนได้สูง ดูดซับความร้อนต่ำ และกระจายความร้อนได้เร็ว
มีความยืดหยุ่นในตัวสูง ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี จึงสามารถใช้ CERAMIC COATING เคลือบผิวภายนอก เช่น หลังคา ดาดฟ้า หรือผนัง อนุภาคเซรามิกที่จัดเรียงตัวอย่างเป็นระบบ
ของ CERAMIC COATING จะทำหน้าที่สะท้อนคลื่นความร้อนจากแสงอาทิตย์ออกไป “ก่อน” ที่จะกระทบกับผิวอาคาร ซึ่งเป็นการป้องกันความร้อนได้อย่างตรงจุด

CERAMIC COATING ถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยอนุภาคเซรามิก ซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนได้สูง ดูดซับความร้อนต่ำ และกระจายความร้อนได้เร็ว มีความยืดหยุ่นในตัวสูง ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี จึงสามารถใช้ CERAMIC COATING เคลือบผิวภายนอก เช่น หลังคา ดาดฟ้า หรือผนัง อนุภาคเซรามิกที่จัดเรียงตัวอย่างเป็นระบบของ CERAMIC COATING จะทำหน้าที่สะท้อนคลื่นความร้อนจากแสงอาทิตย์ออกไป “ก่อน” ที่จะกระทบกับผิวอาคาร ซึ่งเป็นการป้องกันความร้อนได้อย่างตรงจุด

มาตรฐานการติดตั้ง
และ บริการ

พ่นเคลือบหรือใช้แปรงทา ลงบนผิวนอกของหลังคา ดาดฟ้า หรือผนังที่มีผิวสะอาดอย่างน้อย 3 ชั้น Ceramic Coating สามารถใช้ได้กับพื้นผิวโลหะ
เช่น หลังคาเหล็กหรือสังกะสี พื้นผิวคอนกรีต เช่นดาดฟ้าคอนกรีต กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน หรือ ผนังก่ออิฐฉาบปูน และพื้นผิวประเภทอื่นๆ เช่นแผ่น Polycarbonate เป็นต้น

พ่นเคลือบหรือใช้แปรงทา ลงบนผิวนอกของหลังคา ดาดฟ้า หรือผนังที่มีผิวสะอาดอย่างน้อย 3 ชั้น Ceramic Coating สามารถใช้ได้กับพื้นผิวโลหะ เช่น หลังคาเหล็กหรือสังกะสี พื้นผิวคอนกรีต เช่นดาดฟ้าคอนกรีต กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน หรือ ผนังก่ออิฐฉาบปูน และพื้นผิวประเภทอื่นๆ เช่นแผ่น Polycarbonate เป็นต้น

คุณสมบัติของ
CERAMIC COATING

ป้องกันความร้อนได้สูง

มีค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์สูงกว่า 96.5%

ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี

ยึดทั้งกระเบื้อง โลหะ และดาดฟ้าคอนกรีต โดยมีค่าการยึดเกาะกับพื้นผิวสูงกว่า42.6 กก./ตร.ซม.

ช่วยลดเสียงจากฝนตก

ช่วยลดเสียงซึ่งเกิดจากฝนที่ตกกระทบหลังคา

กันซึมความชื้นจากภายนอกได้ดี

มีคุณสมบัติในการหยุดการซึมผ่านของความชื้นจากภายนอกที่จะเข้าสู่ภายในอาคารได้ดีมากทำให้ภาระการลดความชื้นภายในอาคารของเครื่องปรับอากาศลดลง จึงทำให้ประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง

มีความยืดหยุ่นสูงกว่า 200%

จึงทนต่อการบิดงอ และการขยับตัวของแผ่นหลังคาได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่น

มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นที่ผิวหน้าจึงทำให้ CERAMIC COATING มีประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อนคงที่ในระยะยาว

การวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ

Ceramic Coating เป็นวัสดุเคลือบผิวเพื่อสะท้อนความร้อนที่ผ่านการวิจัย และได้รับการตรวจสอบในเชิงวิศวกรรมด้านการป้องกันความร้อน
และประหยัดพลังงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา และสถาบันการวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศแล้วว่า
เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันความร้อนและช่วยในการการประหยัดพลังงานได้สูง ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารจึงสะดวกและปลอดภัย
กว่าการใช้ฉนวนประเภทอื่นๆ ซึ่งมักถูกออกแบบให้ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร จึงทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของการติดตั้งระบบ ฉนวนป้องกันความร้อนลดลง
และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารในระยะยาวได้อีกด้วย

Ceramic Coating เป็นวัสดุเคลือบผิวเพื่อสะท้อนความร้อนที่ผ่านการวิจัย และได้รับการตรวจสอบในเชิงวิศวกรรมด้านการป้องกันความร้อน และประหยัดพลังงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา และสถาบันการวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศแล้วว่าเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันความร้อนและช่วยในการการประหยัดพลังงานได้สูง ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารจึงสะดวกและปลอดภัยกว่าการใช้ฉนวนประเภทอื่นๆ ซึ่งมักถูกออกแบบให้ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร จึงทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของการติดตั้งระบบ ฉนวนป้องกันความร้อนลดลง และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารในระยะยาวได้อีกด้วย

มีค่าสะท้อนรังสีอาทิตย์ สูงถึง 96.5 %

ก่อนและหลังติดตั้ง
อุณหภูมิแตกต่างกันอย่างชัดเจน

บทความ

CERAMIC COATING คืออะไร ?

สีสะท้อนความร้อน สีกันความร้อน หรือ เซรามิคโค๊ตติ๊ง CERAMIC COATING ถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยอนุภาคเซ

Read More »

ติดต่อเรา