ฉนวนกันความร้อน ที่นิยมใช้กัน ทำไมใช้ไปและถึงมีปัญหาลอกล่อน ?


ฉนวนกันความร้อน ที่นิยมใช้กัน ทำไมใช้ไปและถึงมีปัญหาลอกล่อน
?

เนื่องจาก กาวที่ใช้ทาเพื่อให้ฉนวนติดกับแผ่นหลังคามีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และความร้อนจากแสงแดดไปทำลาย พันธะทางเคมีของกาวทำให้เกิดการเสื่อมสภาพจากปฏิกิริยา Radiation หรือ UV ผลกระทบ จะทำให้มีเศษวัสดุหล่นลงมากจากหลังคาส่งผลให้ชิ้นงานหรือไลน์การผลิตเกิดการ Contamination

 

บทความอื่นๆ