คลังกลางเก็บโบราณวัตถุ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร)